این قطعه ی تکنوازی استاد به صورت کار اوازی در دستگاه سه گاه به مدت( 5:32) که فکر میکنم همه رو راضی کنه!