این اثر در دستگاه شوشتری توسط اقای نوید مصطفی پور بصورت تکنوازی اجرا شده , کار خیلی زیبایی ضمنا خیلی با احساس ساز میزنن!