در این ویودئو استاد شاملو قطعه ی کاروان اسناد صبا رو در دستگاه دشتی اجرا میکنن.