این هم ویدئویه استاد رحمت الله بدیعی به همراه پریسا بدیهی.