دراین بخش  ویدئویی از اقای پدرام شهلایی وضرب مسیح مدنی در دستگاه نوا گذاشتم پنجه ی فوق العاده قویی داره !