این اثر  توسط ویلن استاد علی نودوست ,اواز احمد حبیبی و ضرب مهیار بهرامی نصب اجرا شده که اهنگ مرغ دلم ایرج رو به مدت  8 دقیقه اجرا میکنن.