اثری که امروز براتون میذارم مربوط میشه به برنامه ضبط شده در جام جم که استاد شاملو به همراهی ضرب کوروش بزرگپور در دستگاه اصفهان به مدت 7 دقیقه کار اجرا میکنند.                                          

حجم فایل(18MB).