این قطعه (صوتی) بسیار زیبا رو  ا ستاد لقمان ادهمی در دستگاه اصفهان  به صورت همنوزازی با تنبک اجرا کرده, حتما دانلود کنید!